تماس در ساعات کاری: 09122176236

Potain MC 310 K12

ظرفیت: 12تن
طول فلش:71.7 متر
ظرفیت سر فلش: 3.2 تن
ظرفیت در 60 متری: 4.25 تن
ظرفیت در 50 متری: 5.4 تن
ظرفیت در 40 متری: 6.2 تن
ظرفیت در 30 متری: 9.6 تن

Potain MC 235C

ظرفیت: 10تن
طول فلش:66.7 متر
ظرفیت سر فلش: 2.2 تن
ظرفیت در 60 متری: 2.9 تن
ظرفیت در 50 متری: 3.9 تن
ظرفیت در 40 متری: 5 تن
ظرفیت در 30 متری: 6.7 تن

Zoomlion WA7025 10t

ظرفیت: 10تن
طول فلش:70 متر
ظرفیت سر فلش: 2.5 تن
ظرفیت در 60 متری: 3.7 تن
ظرفیت در 50 متری: 5.2 تن
ظرفیت در 40 متری: 6.8 تن
ظرفیت در 30 متری: 9.11 تن

Zoomlion WA7025 12t

ظرفیت: 12تن
طول فلش:70 متر
ظرفیت سر فلش: 2.5 تن
ظرفیت در 60 متری: 3.7 تن
ظرفیت در 50 متری: 5.2 تن
ظرفیت در 40 متری: 6.8 تن
ظرفیت در 30 متری: 9.11 تن

Potain G3/28A

ظرفیت: 12تن
طول فلش:56.8 متر
ظرفیت سر فلش: 2.75 تن
ظرفیت در 50 متری: 3.25 تن
ظرفیت در 45 متری: 3.9 تن
ظرفیت در 40 متری: 4.65 تن
ظرفیت در 16.6 متری: 12 تن

Potain 764 F

ظرفیت: 5تن
طول فلش:46.3 متر
ظرفیت سر فلش: 2550 کیلوگرم
ظرفیت در 42 متری: 3150 کیلوگرم
ظرفیت در 36 متری: 4050 کیلوگرم
ظرفیت در 30 متری: 5000 کیلوگرم
ظرفیت در 30 متری: 9.11

Potain F15/15C

ظرفیت: 6تن
طول فلش:51.1 متر
ظرفیت سر فلش: 1.5 تن
ظرفیت در 40 متری: 2 تن
ظرفیت در 30 متری: 2.8 تن
ظرفیت در 14.6 متری: 6 تن

Potain 744 C

ظرفیت: 5000 کیلوگرم
طول فلش:46.4 متر
ظرفیت سر فلش: 2550 کیلوگرم
ظرفیت در 42 متری: 3000 کیلوگرم
ظرفیت در 39 متری: 3425 کیلوگرم
ظرفیت در 36 متری: 4000 کیلوگرم تن
ظرفیت در 30 متری: 5000 کیلوگرم

این یک عنوان است

دانلود کاتالوگ

Potain MC 310 K16

ظرفیت: 16تن
طول فلش:70 متر
ظرفیت سر فلش: 2.7 تن
ظرفیت در 60 متری: 3.7 تن
ظرفیت در 50 متری: 4.9 تن
ظرفیت در 40 متری: 6.95 تن
ظرفیت در 30 متری: 8.75 تن

Potain MCT 385

ظرفیت: 20تن
طول فلش:76.7 متر
ظرفیت سر فلش: 2.7 تن
ظرفیت در 70 متری: 3.2 تن
ظرفیت در 60 متری: 4.7 تن
ظرفیت در 50 متری: 6.4 تن
ظرفیت در 40 متری: 8.9 تن

Potain K5/50 C

ظرفیت: 20تن
طول فلش:71.85 متر
ظرفیت سر فلش: 5 تن
ظرفیت در 60 متری: 6.2 تن
ظرفیت در 50 متری: 7.9 تن
ظرفیت در 40 متری: 10.7 تن

Potain MD 500

ظرفیت: 12/16/20 تن

Potain H30/23C

ظرفیت: 12تن
طول فلش:61.8 متر
ظرفیت سر فلش: 2.3 تن
ظرفیت در 55 متری: 2.8 تن
ظرفیت در 50 متری: 3.4 تن
ظرفیت در 45 متری: 3.95 تن
ظرفیت در 40 متری: 4.65 تن

Potain H25/14C

ظرفیت: 10تن
طول فلش:61.7 متر
ظرفیت سر فلش: 1.4 تن
ظرفیت در 55 متری: 2 تن
ظرفیت در 50 متری: 2.6 تن
ظرفیت در 40 متری: 3.4 تن
ظرفیت در 14.4 متری: 10 تن

Potain MCT 205

ظرفیت: 10تن
طول فلش:66.5 متر
ظرفیت سر فلش: 1.75 تن
ظرفیت در 60 متری: 2.2 تن
ظرفیت در 50 متری: 3.15 تن
ظرفیت در 40 متری: 4 تن
ظرفیت در 30 متری: 5.1 تن